PROJECT 2: ASSIGNMENT WEEK 3 AND 4

 Assignment week 3

NOTES SUMMARY : GE1155

1.Kaedah pembelajaran subjek komputer terbahagi kepada dua :

 • Kaedah perantis (pendekatan konstuktivisme) iaitu membina laman web secara berkumpulan.
 • Kaedah tradisional (pendekatan tingkah laku) iaitu melalui penerangan langkah demi langkah.

     

2.Pendekatan konstruktivisme mementingkan 3 aspek :

 • Pemahaman.
 • Berpusatkan pelajar.
 • Berpegang kepada fahaman yang menganggap pelajar yang aktif dan guru sebagai pemudah cara/pemandu.

3.Teori pembelajaran konstruktivisme terbahagi kepada:

 • Teori perantisan kognitif

-secara sederhana.

-dimulakan dengan sesi demonstrasi.

 • Konstruktivisme radikal (paling ekstrem).
 • Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah.
 • Konstruktivisme sosial.
 • Manusia belajar lebih baik dengan membina  pengetahuan secara aktif.

4.Cara pelajar belajar berasaskan prinsip-prinsip konstruktivisme iaitu:

 • Guru harus mengaitkan pengalaman lepas pelajar dalam semua proses pembelajaran.
 • Guru patut menekankan pemikiran pada aras yang tinggi/ pemikiran untuk penyelesaian masalah.
 • Pelajar dibenarkan menggunakan peluang untuk menonjolkan kreativiti mereka.
 • Kelas dianggap sebagai tempat untuk menggalakkan pelajar bekerja secara berkumpulan dalam menyelesaikan masalah.

5.Terdapat beberapa langkah pengajaran kaedah perantis:

 • Guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas dalam penggunaan komputer dan mengaitkan pengajaran hari itu.
 • Guru menunjukkan contoh-contoh sebenar laman web.
 • Pelajar dibahagikan kumpulan. Digalakkan belajar secara koperatif dan kolaboratif.
 • Guru meminta pelajar membina laman web berkaitan pelajaran.
 • Guru memberi demonstrasi untuk memperkenalkan Microsoft Frontpage.
 • Guru memantau aktiviti pembinaan laman web dan menegaskan pentingnya kerjasama dalam menyiapkan tugasan.
 • Ujian bertulis diadakan pada akhir sesi pengajaran dan pelajar diminta membuat refleksi.

 

Assignment week 4

 

        i.             Nama pengarang: Robiah sidin dan Nor sakinah mohamad

 

      ii.            Tahun terbitan: 2007

 

    iii.            Tajuk jurnal: ICT dalam pendidikan –prospek dan cabaran dalam pembaharuan  pedagogi

Refleksi

Bersyukur ke hadrat Yang Maha Esa kerana akhirnye saya sudah berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Sesungguhnye tugasan ini begitu mencabar buat saya untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Saya berharap agar segala info yang telah dicari adalah tepat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: